KARATE Tour 2010

KARATE Tour 2010

KARATE Tour 2009

KARATE tour 2009

Karate seminar 2010

Master Tsuyoshi Uechi

Karate seminar 2010

Master Katsuhiko Shinzato

Karate seminar 2010

Master Morio Higashionna

Karate seminar 2010

Master Zenho Shimabukuro